Web ziyaretçi aydınlatma metni

 

Sayın Ziyaretçilerimiz

PET GAZ A.Ş (“PETGAZ”) veri sorumlusu olarak sizlerin gizliliğinize saygı duymakta ve veri güvenliğinize önem vermektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) ve ilgili mevzuat gereğince Kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, Kanun’un 11. Maddesinde sayılan diğer haklarınız hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

  1. Veri Sorumlusu

Veri Sorumlusu

PETGAZ A.Ş

Adresi

Yeşilköy mah .Çaykara cad. No:200 DÖRTYOL/HATAY

 

 

Mersis No

0729053560600001

İletişim Bilgileri

TEL: 0326 734 27 66 - 0533 552 40 41  FAX: 0326 734 27 81

İrtibat Kişisi

Emre Yılmaz

Kep Adresi

petgaz@petgaz.hs03.kep.tr.

 

  1. Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları 

Kanun kapsamında, PETGAZ ait olan www.petgaz.com.tr web sitesini ziyaretiniz esnasında kanuni zorunluluklar ve bilgi sistemleri güvenliği sağlanması için zorunlu olaral IP adreslerinizin loglanması sonucu elde edilen veriler  6698 sayılı KVKK uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmektedir

 

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Mevzuata Uyum

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

Arşiv Hizmetleri

Kanuni yükümlülüklerin ifası

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

 

6698 sayılı kanun uyarınca Kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem, veri işleme faaliyeti olarak kabul edilmektedir.

  1. Kişisel Verilere ilişkin Tedbirler

Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. PETGAZ tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz kişilerin erişimine maruz kalmamaları, üçüncü kişilerle paylaşılmamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerini içeren idari tedbirler ile teknik anlamda güvenlik altyapı geliştirmelerini içeren teknik tedbirler uygulanmak suretiyle, yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacı uyarınca 10 yıl süre boyunca saklanacak ve işlenecektir.  PETGAZ veri işleme politikasının detayına www.petgaz.com.tr sitesinden ulaşabilirsiniz. 

 

  1. Veri Paylaşımı

PETGAZ, paylaşmış olduğunuz verilerinizi talep edilmesi durumunda emniyet güçlerine,  adli makamlara ile sistem güvenlik danışmanlarına ve yetkilileri ile Kanunen yükümlü kılındığı diğer kamu kurum ve kuruluşları dışında üçüncü kişilerle paylaşmamaktadır.

  1. Kanun Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller başta olmak üzere ilgili tüm istisnalar saklı kalmak kaydıyla Kişisel veri sahipi olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi kapsamında Şirketimize başvurarak, KVKK’da belirtilen koşullar çerçevesinde olmak/kullanılmak üzere; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse hangi amaçla işlendiğini ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını; yurtiçinde veya yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarılıp aktarılmadığını, aktarıldı ise aktarılan kişi ve kurumların kim olduğunu; hukuka aykırı olarak işlenen verilerin silinmesini, yok edilmesini; yanlış veya eksik işlenen kişisel verilerinizin düzeltilmesini; değişmesi halinde güncellenmesini; kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini ya da yok edilmesini ve bu işlemlerin verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişi ve kurumlara da bildirilmesini talep etmek hakkınızın bulunduğunu; münhasıran otomatik sistemler aracılığıyla işlenen kişisel verilerinizin mevzuata uygun olarak işlenmemesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme hakkınızın bulunduğunu belirtmek isteriz.
 
Kişisel verileriniz ile ilgili taleplerinizi; petgaz@petgaz.hs03.kep.tr. KEP adresi, www.petgaz.com.tr web sitesinde yer alan başvuru formu, PETGAZ’a ilettiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı olan elektronik posta adresini kullanarak  veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunun belirleyeceği diğer yöntemlerle yazılı ve imzalı olarak Şirketimize iletebilirsiniz.

 

Pet Gaz A.Ş

 


©2020 - Petgaz. Tüm Hakları Saklıdır.